STAVEBNÁ ČINNOSŤ

DOPRAVNÉ STAVBY:
 • cesty, komunikácie, chodníky, parkoviská
 • križovatky, mosty
 • spevnené plochy, športoviská, sadové úpravy
 • asfaltérske práce:
  pokládka asfaltobetónu finišérmi, výroba a pokládka liateho asfaltu, výroba a pokládka recyklovaného asfaltu (BAGELA)
INŽINIERSKE STAVBY:
 • inžinierske siete: kanalizácie, vodovody, plynovody
 • priemyselné a poľnohospodárske stavby
 • vodohospodárske stavby
POZEMNÉ STAVBY:
 • objekty priemyselnej výroby
 • objekty pre obchodnú činnosť
 • haly (variabilné konštrukčné riešenia)
 • stavby občianskej vybavenosti
 • bytové domy, rodinné domy
 • rekonštrukcie historických objektov

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • povolenia a rozhodnutia v rámci územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania
 • cenové kalkulácie, rozpočty
 • odborno-technické poradenstvo
 • poradenstvo pre europrojekty
 • komunikácia s orgánmi verejnej a štátnej správy

GEODETICKÁ ČINNOSŤ

 • predrealizačné a porealizačné zamerania
 • vytyčovanie objektov, vytyčovanie hraníc
 • geometrické plány, účelové mapy
 • tvorba digitálnych modelov, výpočet kubatúr

OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 • dodávka komplexných stavebných diel vrátane špecifických technológií
 • predaj stavebného materiálu a stavebných hmôt
 • predaj zámkovej dlažby a produktov značky SEMMELROCK

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

 • projektovanie dopravných a inžinierskych stavieb
 • projektovanie priemyselných a pozemných stavieb
 • projektovanie komunikácií, kanalizácií, vodovodov, hál

MECHANIZAČNÁ ČINNOSŤ

 •  zemné práce
 • autodoprava sypkých materiálov a paletových materiálov rôznych nosností
 • autodoprava vozidlami s hákovými nadstavbami
 • prenájom stavebných strojov a mechanizácie
 • letná a zimná údržba ciest, chodníkov a areálov
 • hutnenie povrchov valcami od 1 t do 15 t
 • strojové kladenie dlažieb

VÝROBA ASFALTOVÝCH A BETÓNOVÝCH ZMESÍ

 • výroba,predaj, doprava a čerpanie
 • obaľovacia súprava asfaltových zmesí
 • miešačka betónových zmesí

ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV

 • zhromažďovanie a zhodnocovanie vybraných stavebných odpadov :
  betón, stavebná suť, výkopová zemina, bitúmenové zmesi
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top