Geodetická činnosť

Pre klientov spoločnosti CS, s.r.o. poskytujeme geodetické a kartografické služby vo všetkých oblastiach inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností.

S použitím najnovších technológii a individuálnym prístupom k zákazníkom zabezpečujeme najoptimálnejšie riešenie Vašej zákazky. Naši zamestnanci sú plne kvalifikovaní a majú dlhoročnú prax z oblasti geodézie a kartografie.

Všetky realizované geodetické a kartografické činnosti (§6 Zákona č.215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných geodetov a kartografov. Zároveň dbáme o dodržanie čo najvyššieho štandardu v poskytovaní našich služieb v zmysle noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 145001:2018 a ISO 10006:2017.

Pri práci používame geodetické prístroje firmy Leica Geosystems ktoré sú vo svete synonymom presnosti a kvality. Prístroje GPS Leica Viva, Leica TS12P a Sprinter 250M umožňujú zvládnuť i tie najvyššie nároky zákazníka na presnosť a kvalitu geodetických prác.

Do softvérového vybavenia oddelenia patria CAD platformy Microstation V8i a PowerDraft V8i od firmy Bentley vrátane nadstavby InRoads, geodetické nadstavby INGs Geo či aplikácia Leica Geo Office.

Inžinierska geodézia:

 • základné technické mapy miest, závodov, diaľnic,
 • účelové mapy veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie,
 • vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia
 • porealizačné zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí,
 • vytyčovanie priestorovej polohy stavebných objektov,
 • tvorba digitálnych modelov terénu,
 • výpočet kubatúr, vyhotovovanie priečnych a pozdĺžnych profilov,
 • založenie a určenie bodov podrobných polohových a výškových bodových polí.

Kataster nehnuteľností:

 • geometrické plány (na zameranie stavieb ku kolaudácii, na zameranie rozostavaných stavieb, na oddelenie parciel, na vyznačenie vecného bremena k pozemkom, a iné)
 • vytyčovanie hraníc pozemkov.

Referencie:

 • Trnava, IBV Prúdy- odhumusovanie, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie inžinierskych sietí, vytýčenie spevnených plôch, geometrické plány rozdelenia pozemkov
 • Trnava-Zvončín, vodovod vyrobený technológiou relainingu: vytyčovanie jám pretláčania, výpočet kubatúr výkopu jám, porealizačné zameranie
 • Cífer, zvonica – meranie zvislých posunov technológiou presnej nivelácie
 • Trnava, hala Alpe – geometrické plány rozdelenia pozemkov, vytýčenie inžinierskych sietí a spevnených plôch, vytýčenie odhumusovania, vytýčenie základov a oceľovej konštrukcie, porealizačné zameranie, geometrický plán ku kolaudácii
 • Šaštín-vybudovanie spevnených plôch v okolí baziliky- porealizačné zameranie spevnených plôch
 • Trnava, IBV Felbanka I.-vytyčovanie inžinierskych sietí :t.j. : vodovod, kanalizácia dažďová, kanal. splašková, plynofikácia, verejné osvetlenie, NN vedenie) vytyčovanie spevnených plôch, geometrické plány na vecné bremeno pre inžinierske siete, geometrický plán na rozdelenie hraníc pozemkov a GP ku kolaudácii spevnených plôch, porealizačné zamerania
 • Cífer, Jarná, multifunkčné ihrisko – porealizačné zameranie
 • Dolný Lopašov, vodovod-vytyčovanie a porealizačné zameranie
 • Trnava -predprojektové zameranie prekládky horúcovodu
 • Trnava, IBV Za traťou 3B – vytyčovanie odhumusovania, kanalizácie a hraníc pozemkov
 • Horné Orešany, časť Majdán  – vytýčenie mostu
 • Trnava, NorthTower – zameranie archeologických výkopov
 • Trnava, BikeTower  – predprojektové zameranie pre parkovací dom pre bicykle
 • Trnava, Aquapark Relax – vytýčenie a kontrola osadenia vonkajšieho plaveckého bazéna
 • Šúrovce, Tir Petroleum – vytýčenie spevnených plôch a vypracovanie dokumentácie ku kolaudácii
 • Trnava, Fakultná nemocnica Trnava – vytýčenie, zameranie a vyhotovenie GP parkoviska
 • Trnava, cyklochodník Rybníková ulica – predprojektové zameranie, zameranie existujúcich inžinierskych sietí
 • Dlhá – predprojektové zameranie komunikácií v obci
 • Trnava, Bernolákova brána – vytýčenie mostu, porealizačné zameranie mosta a sietí a GP ku kolaudácii
 • Trnava, Zelené átrium – vytýčenie spevnených plôch v okolí budovy, GP na spevnené plochy a budovu Zeleného átria
 • Trnava, revitalizácia parku a verejného priestoru galérie Trnava, námestie SNP – vytyčovanie a vypracovanie dokumentácie ku kolaudácii
 • Zameranie asfaltov Leopoldov, Malé Ripňany, Smolenice, Hurbanovo – výpočet plôch
 • Skalica- vytýčenie orechového sadu
 • Trnava, MetalDesign – geodetické práce – vytyčovanie osí pilót a prístavby haly, spevnených plôch, porealizačné zameranie a GP
 • Trnava, rekonštrukcia hlavného námestia Trnava – vytýčenie, porealizačné zameranie sietí a spevnených plôch a GP ku kolaudácii
 • Jaslovské Bohunice – rekonštrukcia chodníka
 • Biely Kostol, IBV Podolky – zameranie sietí a komunikácií ku kolaudácii
 • Trnava, City aréna – zakladanie bodového poľa, identifikácia parciel, GP na oddelenie pozemkov a kolaudáciu stavby a lávky
 • Trnava, detské dopravné ihrisko – vytyčovanie a porealizačné zameranie
 • Trnava Priemyselná, CityInvestments – vytýčenie spevnených plôch, GP na priemyselnú budovu
 • Šulekovo -geometrický plán na fotovoltaickú elektráreň
 • Trnava -vytyčovanie bytového domu Adam
 • Trnava -vytyčovanie a porealizačné zameranie spevnený plôch okolo hotela Holliday Inn
 • Doľany – úprava verejných priestranstiev
 • Trnava, Limbova ulica – GP a porealizačné zameranie kolobežkovej dráhy
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top