Geodetická činnosť

Pre klientov spoločnosti CS, s.r.o. poskytujeme geodetické a kartografické služby vo všetkých oblastiach inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností.

S použitím najnovších technológii a individuálnym prístupom k zákazníkom zabezpečujeme najoptimálnejšie riešenie Vašej zákazky. Naši zamestnanci sú plne kvalifikovaní a majú dlhoročnú prax z oblasti geodézie a kartografie.

Všetky realizované geodetické a kartografické činnosti (§6 Zákona č.215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných geodetov a kartografov. Zároveň dbáme o dodržanie čo najvyššieho štandardu v poskytovaní našich služieb v zmysle ISO9001:2008, ISO14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

Pri práci používame geodetické prístroje firmy Leica Geosystems ktoré sú vo svete synonymom presnosti a kvality. Prístroje GPS Leica Viva, FlexLine TS09 a Sprinter 250M umožňujú zvládnuť i tie najvyššie nároky zákazníka na presnosť a kvalitu geodetických prác.

Do softvérového vybavenia oddelenia patria CAD platformy Microstation V8i a PowerDraft V8i od firmy Bentley vrátane nadstavby InRoads, geodetické nadstavby INGs Geo či aplikácia Leica Geo Office.

Inžinierska geodézia:

 • základné technické mapy miest, závodov, diaľnic,
 • účelové mapy veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie,
 • vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia
 • porealizačné zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí,
 • vytyčovanie priestorovej polohy stavebných objektov,
 • tvorba digitálnych modelov terénu,
 • výpočet kubatúr, vyhotovovanie priečnych a pozdĺžnych profilov,
 • založenie a určenie bodov podrobných polohových a výškových bodových polí.

Kataster nehnuteľností:

 • geometrické plány (na zameranie stavieb ku kolaudácii, na zameranie rozostavaných stavieb, na oddelenie parciel, na vyznačenie vecného bremena k pozemkom, a iné)
 • vytyčovanie hraníc pozemkov.

Referencie:

 • Predprojektové zameranie prekládky horúcovodu v Trnave
 • IBV Za traťou 3B – vytyčovanie odhumusovania, kanalizácie a hraníc pozemkovli>
 • Biely Kostol – zameranie navážky a výpočet kubatúr
 • Predprojektové zameranie potoku Parná k protipovodňovej ochrane
 • Majdán Horné Orešany – vytýčenie mostu
 • NorthTower Trnava – zameranie archeologických výkopov
 • BikeTower Trnava – predprojektové zameranie pre parkovací dom pre bicykle
 • Aquapark Relax Trnava – vytýčenie a kontrola osadenia vonkajšieho plaveckého bazéna
 • Tir Petroleum Šúrovce – vytýčenie spevnených plôch a vypracovanie dokumentácie ku kolaudácii
 • Fakultná nemocnica Trnava – vytýčenie, zameranie a vyhotovenie GP parkoviska
 • Cyklochodník Rybníková ulica Trnava – predprojektové zameranie, zameranie existujúcich inžinierskych sietí
 • Geometrické plány k určeniu vlastníckých práv Piešťany a Veľké Kostoľany
 • Predprojektové zameranie komunikácií v obci Dlhá
 • Bernolákova brána – vytýčenie mostu. Porealizačné zameranie mosta a sietí a GP ku kolaudácii
 • Zelené átrium Trnava – vytýčenie spevnených plôch v okolí budovy, GP na spevnené plochy a budovu Zeleného átria
 • Revitalizácia parku a verejného priestoru galérie Trnava, námestie SNP – vytyčovanie a vypracovanie dokumentácie ku kolaudácii
 • Zameranie asfaltov Leopoldov, Malé Ripňany, Smolenice, Hurbanovo – výpočet plôch
 • Vytýčenie orechového sadu Skalica
 • MetalDesign Trnava – geodetické práce – vytyčovanie osí pilót a prístavby haly, spevnených plôch, porealizačné zameranie a GP
 • Rekonštrukcia hlavného námestia Trnava – vytýčenie, porealizačné zameranie sietí a spevnených plôch a GP ku kolaudácii
 • Rekonštrukcia chodníka Jaslovské Bohunice
 • IBV Podolky Biely Kostol – Zameranie sietí a komunikácií ku kolaudácii
 • City aréna – zakladanie bodového poľa, identifikácia parciel, GP na oddelenie pozemkov a kolaudáciu stavby a lávky
 • Detské dopravné ihrisko Trnava – vytyčovanie a porealizačné zameranie
 • CityInvestments, Priemyselná Trnava – vytýčenie spevnených plôch, GP na priemyselnú budovu
 • Geometrický plán na fotovoltaickú elektráreň Šulekovo
 • Vytyčovanie bytového domu Adam Trnava
 • Vytyčovanie a porealizačné zameranie spevnený plôch okolo Holliday Inn Trnava
 • Úprava verejných priestranstiev Doľany
 • GP a porealizačné zameranie kolobežkovej dráhy na Limbovej ulici
 • Vytýčenie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán McDonald Cafe – Pekná cesta
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top