Projekčná činnosť

Projekčné oddelenie je súčasťou spoločnosti, ktoré sa orientuje predovšetkým na realizácie dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb. Pri svojej práci hľadáme pre investora optimálne riešenia. Vytvárame reálne projekty, ktoré sú z hľadiska technickej realizovateľnosti a ekonomickej efektívnosti čo najvýhodnejšie a s ohľadom k životnému prostrediu.

Zaoberáme sa nasledovnými činnosťami:

 • projektovanie líniových dopravných stavieb,
 • projektovanie parkovísk,
 • projektovanie spevnených plôch,
 • vyhotovenie projektov organizácie dopravy,
 • vyhotovenie projektov organizácie výstavby,
 • vykonávanie kontrolnej činnosti jednotlivých projektových dokumentácií.

Projektové dokumentácie tvoríme v nasledovných stupňoch:

 • dokumentácia na územné rozhodnutie,
 • dokumentácia na stavebné povolenie,
 • dokumentácia na realizáciu stavby,
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Na projektovanie využívame najmodernejšie sofvéry – AutoCAD 2021 spolu so špeciálnou nadstavbou Bentley PowerCivil for Czech Republic V 8i ( SELECTseries2).

Spoločnosť CS, s.r.o. implementovala systém IMS v polovici roka 2008. V súčasnosti má zavedený integrovaný manažérsky systém pre všetky svoje činnosti podľa normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 10006:2017.

Vybrané referencie:

 • Trnava – Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava, Bikerproject s.r.o.
 • Trnava – Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii, úsek Cukrová – NSC ( Národné strelecké centrum) l. etapa PD, mesto Trnava
 • Trnava – IBV Pekné pole Vll, IESM s.r.o.
 • Horné Orešany – premostenie potoka Parná, časť Majdán, obec Horné Orešany
 • Trnava – Horné Bašty ll – Obnova MK, Mesto Trnava
 • Leopoldov – rekonštrukcia Hollého ul. – mesto Lepoldov
 • Trnava – objekt občianskej vybavenosti SOFI Trnava, SOFI, s.r.o.
 • Trnava – mostné prepojenie Nitrianska – Železničná ulica, Top Development, s.r.o.
 • Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahovce, premostenie cyklomostom cez Váh medzi katastrami Madunice a Koplotovce, Ing.arch. Peter Odnoga
 • Realizácia ll. etapy projektu vyradenia JE A-1, výstavba úložiska VNAO Mochovce, JAVYS, a.s.
 • Trnava – Okružná križovatka SOFI ll, SOFI, s.r.o.
 • Trnava – Komplexný návrh dopraného riešenia, Rybníková ulica, mesto Trnava
 • Ekologická skládka odpadov Dubrinka-Ukrajina, Ekosta 2000
 • Trnava – Centrum excelentnosti 5-osového obrábania – oprava existujúcej komunikácie – časť ll.(DSP), STU, Materiálovotechnologická fakulta Trnava
 • Ružindol, Bioplynová stanica (DSP), Rupos
 • Trnavská náučná cyklotrasa – časť Zvončín, Suchá nad Parnou, Šelpice (DSP), Občianske združenie TNC
 • Logisticko-dodávateľské centrum Trnava – Sektor B3a, 1. časť, úprava trvalého dopravného značenia (DRS), Top Development
 • Trnava – Areál Campus Bottova,Spevnené plochy a parkoviská (RP), STU, MTF Trnava
 • Trnava – Hotel HOLIDAY INN Trnava, SO 10 spevnené plochy a parkovisko (DSRS)
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top