Projekčná činnosť

Projekčné oddelenie je súčasťou spoločnosti, ktoré sa orientuje predovšetkým na realizácie dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb. Pri svojej práci hľadáme pre investora optimálne riešenia. Vytvárame reálne projekty, ktoré sú z hľadiska technickej realizovateľnosti a ekonomickej efektívnosti čo najvýhodnejšie a s ohľadom k životnému prostrediu.

Zaoberáme sa nasledovnými činnosťami:

 • projektovanie líniových dopravných stavieb,
 • projektovanie parkovísk,
 • projektovanie spevnených plôch,
 • vyhotovenie projektov organizácie dopravy,
 • vyhotovenie projektov organizácie výstavby,
 • vykonávanie kontrolnej činnosti jednotlivých projektových dokumentácií.

Projektové dokumentácie tvoríme v nasledovných stupňoch:

 • dokumentácia na územné rozhodnutie,
 • dokumentácia na stavebné povolenie,
 • dokumentácia na realizáciu stavby,
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Na projektovanie využívame najmodernejšie sofvéry – AutoCAD 2010 spolu so špeciálnou nadstavbou Bentley Power Civil.

Od mája roku 2009 je v našej spoločnosti zavedený Integrovaný manažérsky systém. V roku 2010 bol zavedený Systém manažérstva kvality v projektoch. Všetky nami vytvorené projekty sú v súlade s normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO 1006:2003.

Vybrané referencie:

 • Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava, Bikerproject s.r.o.
 • PD ČOV Sever – ČOV Bánovce nad Bebravou, Ekosta 2000
 • Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii, úsek Cukrová – NSC ( Národné strelecké centrum) l. etapa PD, mesto Trnava
 • Projekt organizácie dopravy počas výstavby – Prenosné dopravné značenie pre City Arénu v Trnave, City-Arena, a.s.
 • PD Vinárstvo – pozemné komunikácie a parkovacie plochy, Ing. arch. Radomír Krkoš
 • IBV Kaštielska, Špačince (DSP), Delta Consult
 • Trnava Modranka, rekonštrukcia OK a prístupová komunikácia, Euro MAX Slovakia
 • Realizácia ll. etapy projektu vyradenia JE A-1, výstavba úložiska VNAO Mochovce, JAVYS, a.s.
 • Trnava TOV, vybudovanie bet. plochy a lapača ropných látok, Ministerstvo vnútra SR
 • Komplexný návrh dopraného riešenia, Rybníková ulica, Trnava, mesto Trnava
 • Štúdia zvýšenia dopravnej priepustnosti ulice Terézie Vansovej v Trnave, mesto Trnava
 • Chodník na Nálepkovej ul. v Piešťanoch, jednostranný (DSP/RP), mesto Piešťany
 • Ekologická skládka odpadov Dubrinka-Ukrajina, Ekosta 2000
 • Centrum excelentnosti 5-osového obrábania – oprava existujúcej komunikácie – časť ll.(DSP), STU, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
 • Ružindol, Bioplynová stanica (DSP), Rupos
 • Logisticko-dodávateľské centrum Trnava – Sektor B2, B3 a B4 (DSP), Top Development
 • Okružná križovatka v obci Doľany (DSP), obec Doľany
 • IBV Za traťou lV (DSP), Ing. arch. Viliam Čuperka
 • Trnavská náučná cyklotrasa – časť Zvončín, Suchá nad Parnou, Šelpice (DSP), Občianske združenie TNC
 • Logisticko-dodávateľské centrum Trnava – Sektor B3a, 1. časť, úprava trvalého dopravného značenia (DRS), Top Development
 • Areál Campus Bottova, Trnava, Spevnené plochy a parkoviská (RP), STU, MTF Trnava
 • Kontrolná činnosť rýchlostnej cesty R1 Nitra-Tekovské Nemce, Ento, s.r.o.
 • Hotel HOLIDAY INN Trnava, SO 10 spevnené plochy a parkovisko (DSRS)
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top