Projekčné oddelenie je súčasťou spoločnosti, ktoré sa orientuje predovšetkým na realizácie dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb. Pri svojej práci hľadáme pre investora optimálne riešenia. Vytvárame reálne projekty, ktoré sú z hľadiska technickej realizovateľnosti a ekonomickej efektívnosti čo najvýhodnejšie a s ohľadom k životnému prostrediu.

Na projektovanie využívame najmodernejšie sofvéry

AutoCAD 2021 spolu so špeciálnou nadstavbou Bentley PowerCivil for Czech Republic V 8i ( SELECTseries2).

Spoločnosť CS, s.r.o. implementovala systém IMS v polovici roka 2008. V súčasnosti má zavedený integrovaný manažérsky systém pre všetky svoje činnosti podľa normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 10006:2017.

Zaoberáme sa nasledovnými činnosťami:

  • projektovanie líniových dopravných stavieb,
  • projektovanie parkovísk,
  • projektovanie spevnených plôch,
  • vyhotovenie projektov organizácie dopravy,
  • vyhotovenie projektov organizácie výstavby,
  • vykonávanie kontrolnej činnosti jednotlivých projektových dokumentácií.

Projektové dokumentácie tvoríme v nasledovných stupňoch:

  • dokumentácia na územné rozhodnutie,
  • dokumentácia na stavebné povolenie,
  • dokumentácia na realizáciu stavby,
  • projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Referencie

Hotel HOLIDAY INN

Hotel HOLIDAY INN Trnava, SO 10 spevnené plochy a parkovisko (DSRS)

Areál Campus Bottova

spevnené plochy a parkoviská (RP), STU, MTF Trnava

Logisticko-dodávateľské centrum

logisticko-dodávateľské centrum Trnava - Sektor B3a, 1. časť, úprava trvalého dopravného značenia (DRS), Top Development

Trnavská náučná cyklotrasa

trnavská náučná cyklotrasa - časť Zvončín, Suchá nad Parnou, Šelpice (DSP), Občianske združenie TNC

Bioplynová stanica

bioplynová stanica (DSP), Rupos

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania

centrum excelentnosti 5-osového obrábania - oprava existujúcej komunikácie - časť ll.(DSP), STU, Materiálovotechnologická fakulta Trnava