Spoločnosť CS, s.r.o., Trnava systém manažérstva zaviedol v nasledovných oblastiach:
Výstavba, opravy a údržba dopravných inžinierskych a pozemných stavieb, inžinierska činnosť, projekčná činnosť, geodetická činnosť, mechanizačná činnosť, výroba a predaj betónových a asfaltových zmesí, zber a zhodnocovanie stavebných odpadov .

Vedenie spoločnosti CS, s.r.o., Trnava sa zaväzuje:

  1. Prvoradým cieľom je starostlivosť o zákazníka a poskytovanie bezchybného produktu spoločnosti CS, s.r.o., Trnava tomu podriaďuje spoločnosť všetku činnosť: nezávislosť v rozhodovaní, starostlivosť o klientov z objektívnej pozície, koordinácia a efektívny výber vysoko kvalitných dodávateľov produktov a služieb, vysoká odbornosť našich pracovníkov, flexibilita, plánovaná úspešnosť, plnenie príslušnej legislatívy (vo vzťahu k produktu, životnému prostrediu a bezpečnosti pri práci), ale i záväzkov prijatých mimo tohto rámca.
  2. Zákazník a jeho nároky i požiadavky, kvalita produktu a jednotlivých procesov nie je pre spoločnosť CS, s.r.o., Trnava stav, ale proces trvalého zlepšovania nielen v oblasti manažérstva kvality, ale i v environmentu a BOZP spolu so zabezpečením prevencie pred znečisťovaním životného prostredia spôsobenej svojou činnosťou.
  3. Spoločnosť CS, s.r.o., Trnava sa zaviazala poskytovať klientom požadovaný produkt. Na to je potrebné veľké množstvo dôvery zákazníkov. Táto dôvera môže existovať a prehlbovať sa iba ak sa produkty spoločnosti CS, s.r.o., Trnava prejavujú najvyšším stupňom serióznosti, spoľahlivosti, dôveryhodnosti, dôvery a profesionálnych schopností so zohľadnením a plnením potrieb v oblasti životného prostredia a BOZP v spoločnosti i u zákazníka.
  4. V širšom kontexte prispievať k rozvoju našej profesie so záväzkom strategického smerovania spojeného so sústavným zlepšovaním a prevenciou pred znečistenia životného prostredia a tým dospieť k vyššiemu spoločenskému hodnoteniu.
  5. CS, s.r.o., Trnava je spoločnosť širokým zázemím. Zamestnáva vysoko kvalifikovaných, skúsených odborníkov, špecialistov, ktorí sú si vedomí svojich povinností vo vzťahu k systémom manažérstva kvality, environmentu i BOZP a zákazníkovi. Pre riešenie štandardných, ale aj špecifických problémov má potrebné know–how, poskytuje príslušné zdroje na realizáciu, udržiavanie a zlepšovanie systémov manažérstva kvality, environmetu a BOZP.
  6. Spoločnosť pravidelným oboznamovaním, informovaním a školením pracovníkov s právnymi a inými predpismi (vo vzťahu k produktu, vykonávaným činnostiam, environmentu a BOZP), prijímaním preventívnych opatrení vo všetkých oblastiach, zlepšovaním pracovných podmienok, zabezpečovaním nových a ekonomicky dostupných technických a organizačných opatrení (zavádzaním nových technológií a postupov pri povrchových úpravách a realizovaných stavbách) na znižovanie znečisťovania, spotreby prírodných zdrojov a zlepšenie ochrany zdravia pri práci sa snaží obmedzovať riziká identifikované pri práci.
  7. Spoločnosť venuje trvalú pozornosť vzdelávaniu a odbornému školeniu zamestnancov s cieľom rozvíjania a zvyšovania ich kvalifikácie, kompetencie a environmentálne povedomie, ktoré sú potrebné pre kvalitnú, efektívnu prácu.
  8. CS, s.r.o., Trnava bude pravidelne preskúmavať, aktualizovať a vylepšovať integrovaný manažérsky systém kvality a environmentu, bude dbať na svoj záväzok neustáleho zvyšovania kvality svojich produktov a environmentálnych vplyvov pred znečisťovaním, pričom v centre týchto krokov bude vždy splnenie požiadaviek a spokojnosť našich zákazníkov.
Používame cookies pre lepší online zážitok.

Na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie, zlepšenie chodu stránky a analyzovanie správania používateľov. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?